Platon versus Aristoteles – Om digtningen af John Thobo-Carlsen

Titel: Platon versus Aristoteles – Om digtningen – Forfatter: John Thobo-Carlsen – Artikel under Syddansk Universitet 

★★★☆☆

“Platon versus Aristoteles – Om digtningen” er en meget dybdegående og gennemarbejdet artikel, som beskæftiger sig med Platon og Aristoteles’ forskellige syn på digtningen.
I en akademisk sammenhæng undersøgte jeg digtning og mimesis på baggrund af de to filosoffers syn.

Jeg tog udgangspunkt i Aristoteles’ “Poetikken” og Platons “Staten” (med særlig fokus på ’Den tiende bog’) og derudover eksempler på hvordan de to filosoffer adskiller sig fra hinanden i forhold til deres forskellige teorier om mimesis.

Artiklen er grundig og præsenterer emnet fint, samt en præsentation af både Platon og Aristoteles, og hvordan begges syn differencierer i forhold til hinanden. Desuden gives der også en diskussion af hvordan litteratur læses i forskellige sammenhænge og hvordan læsningen altid vil være subjektiv.

“Platon og Aristoteles kan således siges at fokusere på hver af det imaginære udsagns to
hovedaspekter, det udsigelses- og det fortællingsmæssige. Mimesisproblematikken i den
platonske udgave har dannet grobund for den fornyede og differentierede mimesis- og
udsigelsesforskning og -analyse i nyere tid, mens Aristoteles’ syn på digtningen som
overhovedet mimetisk har haft en tendens til at trække opmærksomheden bort fra teksten
og det sproglige og udsigelsesmæssige som udtryk for et problemfyldt virkelighedsforhold
og i stedet sat fokus på de tekstimmanente strukturer på fortællingens
tematiske og narrative plan”.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s